DZINTARZIŅAS

 

Latvijas nomaļākā vieta

Nomaļākā vieta Latvijā pēc iedzīvotāju blīvuma ir Lubānas novada Indrānu pagasta Klajotņa purvā.

Šādu informāciju ir apkopojusi Centrālā Statistikas pārvalde, noslēzot kārtējo 2011.gada tautas skaitīšanā iegūto datu apstrādes posmu– mājokļu adrešu piesaisti ģeogrāfiskajām koordinātēm. Kā informē CSP, pretstatā blīvajai iedzīvotāju apdzīvotībai Rīgā Pļavnieku apkaimē, kur vienā kvadrātkilometrā dzīvo 22 tūkstoši cilvēku, šajā vietā līdz tuvākajām mājām ir gandrīz 7 kilometri. Neapdzīvotā teritorija ir 150kv.km plaša. Ir apstiprināts slēpņošanas (Geocaching) punkts Klajotnī- "Aborieši".

 

Avots: http://www.csb.gov.lv/notikumi/nomalaka-vieta-latvija-lubanas-novada-klajotna-purva-42133.html

Seldžu ozolu
audze

Indrānu pagastā esošā Seldžu ozolu audze kā īpaši aizsargājama dabas teritorija ietilpst Natura 2000 teritorijā un starptautiskas nozīmes dabas liegumā "Lubāna mitrājs". Kā aizsargājama dabas teritorija izveidota 1971.gadā. Platība ir 17 ha- izmēra ilustrēšanai var piebilst, ka šī teritorija atbilst gandrīz 24 futbola laukumu kopplatībai. Šeit atrodamas dabas vērtības: izcila ozolu mežaudze, kā arī jaukti ozolu, gobu, ošu  meži upju krastos, kas Latvijā ir reti sastopami biotopi.

 

 

Avots: http://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_liegumi/lubana_mitrajs/%22%22/print

 

 

96m.v.j.l.

Lai arī Lubānas novads ir izvietots Lubānas zemienē un kā nosaukums vēsta kalnu apvidū neatrodamies, tomēr esam 95-97 metru augstumā virs mūsu galvaspilsētas Rīgas, kas ar jūru atrodas vienā līmenī.

Nākamreiz, kad no Rīgas dodieties uz Lubānas pusi, atcerieties, ka braucat kalnā augšup!

 

 

Foto avots: www.kartes.lv

Vienīgā izteka

Lubānas ezerā šodien nepastarpināti ieplūst vairs tikai 2 upes Rēzekne un Malta, kuru ietece apvienota, bet pirms ezera līmeņa regulēšanas tajā ieplūda vēl 10 upes, tai skaitā Lakste, Asne, Strūdzene, Lisiņa, Teicija, Malmute, Sala, Pupiņa, Maizaste, Ciska, kas nu novirzītas kanālu sistēmā. Taču izteka palikusi tāpati viena- Aiviekste, kas plūst cauri visai Lubānas novada teritorijai. Tādēļ nav jābrīnās par lielajiem pavasara paliem Lubānas pusē, jo kā gan Aiviekstei vienai tikt galā ar visu iepriekš uzskaitīto upju un upīšu ūdens devumu!