KULTŪRA UN IZGLĪTĪBA LUBĀNAS NOVADĀ

 

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA
KULTŪRA

Lubānas novads izveidojies 2007.gada 30.oktobrī apvienojoties divām administratīvajām teritorijām- Lubānas pilsētai un Indrānu pagastam. Veicot teritoriāli administratīvo reformu, diemžēl, neizdevās izveidot Lubānas novadu pirmskara bijušā Lubānas pagasta robežās, jo daļa no vēsturiskās teritorijas- Ošupes pagsts ir pievienojies Madonas novadam.

Iedzīvotāju skaits Lubānas novadā ir 2594 cilvēki (pašvaldības dati 04.01.2016.). Lubānas novada teritorija: 346,93kv.km.

 

Lubānas novada pašvaldība

Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads

Tālrunis: +371 64894434

Fakss:    +371 64894171

E-pasts:  pasts@lubana.lv 

Mājas lapa: www.lubana.lv

Novadā kultūras jomu pārstāv Lubānas kultūras nams, Meirānu tautas nams, bibliotēka Lubānā (sava nodaļa gan pieaugušajiem, gan bērniem), Meirānos un Indrānos, kas rīko arī dažādus ar kultūru saistītus pasākumus novada iedzīvotājiem. Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs kalpo gan kā tūrisma informācijas centrs, gan kā vieta, kur eksponēt vēsturiski nozīmīgas liecības un rīkot tematiskus pasākumus. Varam lepoties ar operdziedātāja Jāņa Zābera memoriālo muzeju "Vecais ceplis". Tāpat arī abas draudzes- gan Romas katoļu draudze, gan Lubānas Evanģēliski luteriskā draudze ir iekļāvušās kopējā kultūras dzīves ritumā ar draudžu ikdienas darbu un ar piedalīšanos dažādu novada kultūras pasākumu norisē. Lubānas novadā ir arī plaši pārstāvēti pašdarbības kolektīvi- gan dziedātāji, gan dejotāji, gan aktiermākslas pārstāvji.

 

Kultūras iestāžu, pašdarbinieku kolektīvu un ar kultūru saistīto organizāciju sarakstu skatīt šeit.

IZGLĪTĪBA

Lubānas novadā iespējams iegūt vispārējo izglītību pirmsskolas izglītības iestādē "Rūķīši", Lubānas vidusskolā, Meirānu Kalpaka pamatskolā (t.sk. speciālās pamatizglītības programmā), kā arī audzēkņu apmācība notiek Lubānas Mākslas skolā un bērnu muzikālā izglītošanas Lubānā izvietotajā Madonas mūzikas skolas apmācības punktā.

 

Izglītības iestāžu un ar izglītību saistīto oraganizāciju sarakstu skatīt šeit.

BIEDRĪBAS

Lielu lomu Lubānas novada dzīves bagātināšanā veic arī dažādas mūsu novadnieku izveidotas biedrības, kas darbojas novada kultūras, izglītības, sociālo un sporta jautājumu jomā,  veicina amatniecību, mājražošanu, gan reizē popularizē tūrismu Lubānas novadā.

 

Biedrību sarakstu skatīt šeit.